Lager og afhentning: Skovlytoften 1 / 2840 Holte / tlf 4585 1978
Kontor: Kongsvænget 38 / 2830 Virum / Telefon 45851978

EN MISTÆNKTS DAGBOG

carlo400x240.png
Og så, ifølge B.T., skulle jeg være den edderkop, der spinder vinsvindlens væv ved at formidle fortyndet Amarone.

Jeg burde ikke engang bruge min og jeres tid på at besvare artiklen. Men siden der er en del nye vinvenner, der ikke kender mig så godt og, formodentlig, mange andre der undrer sig, vil jeg fortælle lidt om sagen...
 • 16.05.2011
I går fik en af Dessilanis vin (Caramino 2005) fem glas ud af seks i Politiken.

Flere har spurgt mig om jeg vidste det og/eller om jeg havde genoptaget agenturet for Dessilanis vine. Svaret til begge spørgsmål er: nej. Siden de famøse begivenheder har jeg afbrudt enhver form for kontakt både personlig og professionel med Enzio Dessilani og hans firma. Vinen der har modtaget den rosende anmeldelse må sikkert stamme fra I/S GOBIs indkøb fra før begivenhederne indtraf. Hvis vinen bliver sat til salg nu er det nok fordi importøren har fået grønt lys fra de relevante myndigheder og papirerne er i orden.

Om videre udviklinger i Dessilanis Amarone sag ved jeg ikke noget om til dels fordi, som sagt, har jeg ingen kontakt med Dessilani, til dels fordi det er stadigvæk en verserende sag. Jeg vil skrive udførlig om det så snart som jeg får besked om en retslig og endelig afgørelse.

Hvorfor har jeg afbrudt enhver forbindelse med Dessilani? fordi da bølgerne stod højt og han spurgte mig "hvad skal jeg gøre?" svarede jeg "sæt dig ind i det første fly til Købehvan og kom og forklar dig overfor for din kunde I/S Gobi og mig". Han lagde telefonen på og jeg har intet hørt fra Enzio Dessilani siden. I den del af vinbranchen jeg befinder mig gælder personlige forhold mindst lige så meget som officielle papirer. Tit meget mere.

 • 08.12.2010
Fra Fødevareregion Øst har jeg modtaget:

"De har fremsendt en kopi af bekræftelse på registrering af deres virksomhed fra den 10. januar 2002. På den baggrund annullerer Fødevarekontrollens Rejsehold den administrative bøde på 20.000,- kr. for overtrædelse af paragraf 11 i autorisationsbekendtgørelsen. De vi få tilsendt en kreditnota fra vores bogholderi."
 • 15.11.2010
Det viser sig nu at vi har faktisk været registreret hos Fødevarestyrelsen siden den 10. januar 2002
for "Forhandling af emballerede holdbare varer fx pasta, ris, olie, konserves, der videresælges fra virksomhedens adresse.
Det skal hermed bekræftes at virksomheden fra dags dato er registreret hos Fødevareregionen Nordsjælland."

Har informeret rette vedkommende myndighed om det. Nu håber vi at få nogle af pengene tilbage.
 • 23.12.2009

Blev ringet op af B.T.s journalist Lars Fogt, som fortalte mig, at "det italienske politi ikke havde fundet anledning hverken til at undersøge mig eller at rejse sag imod mig". Han bekræftede, at han ville skrive herom i B.T., sådan som han havde lovet det på et tidligere tidspunkt.

Rart af ham.

Journalisten
har også fundet det passende at informere mig om, at han vil skrive om det besøg, som Fødevarestyrelsen har foretaget den 19.11.2009 på vort lager "på baggrund af diverse artikler i dagblade". Rejseholdet har fundet ud af, at jeg ikke er registreret til import af fødevarer, og at jeg derfor ikke overholder reglerne om egenkontrol (HACCP).

(Firmaet er registreret både hos Toldvæsenet og i Næringsbasen, men det er ikke nok. Vin er fødevare og derfor skal der også en registrering hos Fødevarestyrelsen. Loven om registrering er nyere end firmaet og derfor havde jeg ikke tænkt på, at vor minimale import af fødevarer skulle registreres. Men det skal den da. Den manglende registrering udløser en klækkelig bøde (sammelagt 45.000 kr.), som jeg må se at få betalt.

Fødevarekontrollens Rejsehold kom naturligvis pga. af artiklen om den fortyndede Amarone og jeg blev spurgt, "om jeg har anmeldt vildledning af vin". Jeg har oplyst til Fødevarestyrelsen, "at virksomheden ikke har importeret den pågældende vin". Intet at bemærke.

 • 19.11.2009

Ville hyre en italiensk advokat for at få lidt mere klarhed i sagen. Den første ville have 6.500 euro, ikke sådan på forlods men i nemme afdrag. Det er alligevel mange penge og jeg valgte derfor igen at skrive til den ledende officer i sagen, som har fået navnet "Amarone Ter", oberst Alessandra Stefani, som svarede:

"I det øjeblikder opdages konkrete forbrydelsesindicier mod en person, retter den offentlige anklager en formel henvendelse til personen, som først fra dette tidspunkt officielt er den undersøgte: herved informeres personen om, hvad han er undersøgt for og om nødvendigheden af at vælge sig en advokat eller om at benytte sig af en advokat, som udnævnes af retten.

Før dette, medmindre De ønsker at indlede en sag for at beskytte Deres gode navn i Italien eller i Danmark, er der ingen grund til at benytte sig af en advokat. Proceduren hedder nemlig "garantimeddelelse", fordi det er
et hensyn, som den italienske lov har i forhold til alle borgere, som nemt kan blive emne for en undersøgelse, men som ofte slet ikke er undersøgt, fordi der ikke findes konkrete indicier og derfor behøver man som oftest slet ikke advokat, da man ikke skal forsvare sig over for nogen anklage. Naturligvis overlader jeg enhver vurdering om behovet for en advokat til Dem.
Med venlig hilsen, Alessandra Stefani (min oversættelse)

Så vidt fra officelle side. På italiensk lyder det sådan:

"Nel momento in cui emergono concreti indizi di reato a carico di una persona, il Pubblico ministero avverte formalmente l'indagato, che lo diviene solo in quel momento, delle indagini, del reato per cui è indagato e della necessità di nominare un avvocato di fiducia, oppure di avvalersi di quello nominato d'ufficio. Prima, a meno che lei non desideri avviare azioni legali di suo interesse a difesa del suo buon nome, in Danimarca o in Italia, non c'è nessun motivo per avvalersi di un avvocato . La procedura si chiama apposta avviso di garanzia, perchè è un riguardio che la legge italiana ha nei confornti di tutti i cittadini, che possono anche essere oggetto di indagine, ma spesso non sono indagati di nulla perchè non emergono concreti indizi di reità e quindi non hanno assolutamente bisogno di avvocati perchè non si devono difendere da nessuna accusa.  Rimetto a lei ovviamente ogni valutazione sull'opportunità di una nomina... Cordialmente   Alessandra Stefani "

Siden har jeg intet hørt.

 • Så sent som i går (tirsdag d. 17/11 2009) har jeg modtaget følgende mail. Den er fra en Dottoressa Alessandra Stefani i byen Novara. Hun er oberst i Corpo Forestale dello Stato (CFS)og er den ledende officer i den løbende undersøgelse i sagen om den fortyndede Amarone solgt af Superbest (min oversættelse).

Journalisten Lars Fogt/B.T. har skrevet at jeg skulle være “dybt involveveret” og at jeg skulle “have været med til at uvikle et system hvor man fortyndede vinen”.

Ingen af udsagnene er rigtige og sagen er videregivet til vor advokat og til Pressenævnet.

Kære Herr Merolli,

Jeg kan ikke besvare dem på vegne af Landbrugsministeren og dens pressekontor.(*)

I øvrigt vil jeg bringe til Deres opmærksomhed, at udtrykket “med støtte af” i og for sig er yderst neutralt og at det ikke forudsætter nogen strafferetslig involvering i sagen. Det ville have været anderledes, hvis der stod “svigatig støtte” eller “uagtsom” eller“stiltiende”.

Jeg ønsker at understrege, at ingen her i CFS eller i Ministeriet nogensinde har nævnt det undersøgte firma og endnu mindre Deres navn.

Mange journalister har, i løbet af deres undersøgelser, frit draget konklusioner og har viderebragt de nyheder, som de bedst syntes om, uden at involvere os, som har undersøgt og er i færd med at undersøge sagen og som aldrig ville have røbet navnene på de personer, der er emne for undersøgelsen.

Hvis De har lyst
og tid, er det mod de journalister, der har trykt nyhederne, at De skal rette Deres skrivelser, eventuelt med en pressemeddelelse, hvori De præciserer Deres rolle. Jeg ved ikke, om de vil trykke den, i hvert fald i Italien, måske i Danmark.

Hvad
undersøgelsen angår, er CFS i gang med at gennemføre den i henhold til lovens påbud og procedure.

Deres eventuelle involvering som person med kendskab til sagen eller som undersøgt, ville i givet fald blive kommunikeret til Dem i henhold til forskrifterne i loven. I første tilfælde med en formel indkaldelse. I det andet tilfælde med en detaljeret kommunikation vedrørende den eventuelle anklage og en tilskyndelse til at udnævne en advokat.
Med venlig hilsen Alessandra Stefani


Gentile sig. Merolli, non le posso rispondere in luogo del Ministro e del suo Ufficio stampa. Per altro, le faccio notare che la dizione " con il supporto" di per se' è estremamente neutra e non presuppone alcun coinvolgimento penale nella vicenda. Altro sarebbe se si fosse detto " supporto doloso" oppure "colposo" oppure "omissivo". Le preciso altresì che nessuno del CFS o del Ministero ha mai fatto il nome dell'azienda italiana coinvolta nelle indagini  e meno che mai il suo. Molti giornalisti, nell'ambito del loro potere di inchiesta, hanno fatto deduzioni libere e hanno dato le notizie che hanno ritenuto, senza coinvolgere chi, come noi, ha svolto e sta svolgendo indagini e mai avrebbe fatto i nomi degli interessati a vario titolo all'inchiesta. Se ha voglia, e tempo, è ai giornalisti che hanno pubblicato le notizie che deve rivolgere la sua attenzione, magari con un comunicato stampa di precisazione del suo ruolo. Non so se lo pubblicheranno, almeno in Italia, ma magari in Danimarca si. In merito alle indagini, il CFS sta procedendo come da Codice penale e Codice di procedura penale. Un suo eventuale coinvolgimento, come persona informata sui fatti, o come indagato, le sarebbe fatto conoscere nei modi e nei tempi previsti dal Codice. Nel primo caso, con una convocazione formale. Nel secondo caso, con una comunicazione con cui la si invita a munirsi di un avvocato e l'individuazione del reato per il quale risulterebbe coinvolto.
Distinti saluti Alessandra Stefani
(*) Jeg har også tilskrevet den italienske Landbrugsminister.

Ciao, Carlo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10